Буштино

Буштино

Про затвердження Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки комунальної власності у смт. Буштино та визнання такими, що втратили чинність рішення Буштинської селищної ради

У К Р А Ї Н А

БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

двадцять шоста сесія VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

13 грудня 2013 року №  1178                                                       смт. Буштино

Про затвердження Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки комунальної власності у смт. Буштино та визнання такими, що втратили чинність рішення Буштинської селищної ради

Відповідно до Конституції України, Земельного, Податкового, Господарського, Цивільного, Бюджетного кодексів України,  Законів України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі» , Постанов Кабінету Міністрів України від 03.03.2004р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі», від 13.12.2006р. № 1724 «Деякі питання оренди землі»  та  інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні, з метою раціонального використання земель та залучення додаткових коштів у селищний бюджет, двадцять шоста сесія VI  скликання Буштинської селищної ради

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки комунальної власності у смт. Буштино. (додається).
  2. Рішення Буштинської селищної ради від 23 серпня 2011 року № 324 «Про затвердження Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у смт. Буштино» та рішення від 13 березня 2012 року № 501 «Про внесення змін до Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у смт. Буштино» визнати такими, що втратили чинність.
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на постійно діючу комісію з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та рекреації та з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та розвитку селища.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.

 

Селищний голова                                                       Паш І.І.

 

Затверджено рішенням сесії від 13 грудня 2013 р. № 1178

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду та порядок розрахунку орендної плати

 за земельні ділянки комунальної власності у смт. Буштино

 І. Загальні положення

 1.1. Положення розроблене відповідно до Конституції України, Земельного, Податкового, Господарського, Цивільного, Бюджетного кодексів України,  Законів України  “Про  місцеве самоврядування в Україні”, Постанов Кабінету Міністрів України від 03.03.2004р. № 220 “Про затвердження Типового договору оренди землі”, від 13.12.2006р. № 1724 “Деякі питання оренди землі” та рішення 23 сесії Буштинської селищної ради VІ скликання  від 27.06.2013 р. № 917 “Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель населеного пункту смт. Буштино Буштинської селищної ради”, інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.2. Положення  регулює :

1.2.1. організаційні відносини, пов’язані з наданням в оренду земельних ділянок у смт. Буштино.

1.2.2. правові відносини між орендодавцем та орендарями по використанню земельних ділянок.

1.2.3. порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок.

ІІ. Терміни та визначення

 2.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:

Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельної ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Об’єкт оренди земельна ділянка, що знаходиться у розпорядженні територіальної громади смт. Буштино.

Орендодавець – Буштинська селищна рада.

Орендар – фізична або юридична особа, якій на підставі договору оренди землі належить право володіння і користування земельної ділянкою.

Земельна ділянка  – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Договір оренди землі  –  договір,  за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Договір суборенди – договір про передачу орендарем земельної ділянки в оренду третій особі, за попередньою згодою орендодавця.

Орендна плата – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Ставка орендної плати – плата за користування земельною ділянкою, визначена у відсотках до земельного податку відповідно до цього Положення.

Податок – обов’язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельними ділянками.

Ставка податку законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки;

2.2. Орендодавцем земельних ділянок за цим Положенням виступає Буштинська селищна рада в особі селищного голови.

2.3. Рішення про надання в оренду земельних ділянок приймає Буштинська селищна рада.

ІІІ. Укладання договору оренди землі та його реєстрація

 3.1. Підставою для укладання договору оренди землі є рішення Буштинської селищної ради.

У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні підставою для укладання договору оренди є протокол аукціону. Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні визначається відповідним Положенням, затвердженим рішенням сесії Буштинської селищної ради, або іншим законодавчим актом.

3.2. Договір оренди землі  укладається у письмовій формі, відповідно до технічної документації або проекту землеустрою. За бажанням однієї із сторін договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально. Договір набирає чинності з моменту укладення та його державної реєстрації права оренди. Моментом укладення договору є дата його реєстрації в Буштинській селищній раді.

3.3. Права та обов’язки орендодавця та орендарів визначаються договором оренди землі, цим Положенням та іншими законодавчими актами.

3.4. Реєстрація договору оренди землі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

ІV. Порядок розрахунку орендної плати за

земельні ділянки

4.1. Розмір, форма, строки внесення та зміна орендної плати,  відповідальність за її несплату встановлюються у договорі оренди землі між орендодавцем і орендарем відповідно до цього Положення та чинного законодавства України.

4.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до її функціонального використання у розрізі економіко-планувальних зон смт. Буштино, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі та не залежить від наслідків  господарської діяльності орендаря.

4.3. Підставою для визначення розміру орендної плати є це Положення,  рішення 23 сесії Буштинської селищної ради VІ скликання  від 27.06.2013 р. № 917 “Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель населеного пункту смт. Буштино Буштинської селищної ради” та  витяг з технічної документації  про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки, виданий районним органом земельних ресурсів.

4.4. Розрахунок річної орендної плати за земельну ділянку оформляється у встановленому законодавством порядку.

4.5. Розмір земельного податку визначається за формулою :

Рзем.п. = Нгр.оц. х К зем.п.,

де К зем.п.= Сзем.п. / 100

Розмір річної орендної  плати визначається за формулою:

Ропл. =  Рзем.п х Сопл.,

 Рзем.п. –   розмір земельного податку;

Нгр.оц. –  нормативна грошова оцінка земельної ділянки у гривнях;

К зем.п    коефіцієнт земельного податку;

Сзем.п.ставка земельного податку у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановлена відповідно до чинного законодавства;

Ро пл.   розмір річної орендної плати за земельну ділянку;

Сопл. ставка орендної плати, визначена відповідно до цього Положення.

4.6. Річна орендна плата для земель сільськогосподарського призначення не може бути меншою розміру земельного податку, а для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку.

Річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Її розмір визначається та змінюється відповідно до чинного законодавства.

4.7. У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні розмір орендної плати може бути встановлений більше 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та змінюватися відповідно до чинного законодавства.

4.8. Орендна плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

5.Ставки орендної плати за землю

5.1.  Основні ставки орендної плати :

№ з/п Функціональне використання земельної ділянки Орендна плата       у %
Землі сільськогосподарського призначення
1. Передані в оренду недержавним сільськогосподарським підприємствам – платникам фіксованого сільськогосподарського податку 3
2. Передані в оренду недержавним несільскогосподарським підприємствам для ведення підсобного сільського господарства 3
3. Передані в оренду недержавним сільскогосподарським підприємствам і фермерським господарствам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 3
4. Передані в оренду громадянам – фізичним особам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, для ведення садівництва, для ведення городництва, для сінокосіння та випасання худоби 0,05
5. Земельні ділянки, передані в оренду під розміщення господарських споруд і дворів, інших побудов сільськогосподарських підприємств 3
6. Земельні ділянки, передані в оренду під розміщення господарських споруд і дворів, інших споруд іншим підприємствам або іншим фізичним особам 3
Землі житлової забудови
7. Землі для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд надані в оренду громадянам 0,0015
8. Землі для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд надані в оренду юридичним особам та фізичним особам – підприємцям 3
9. Землі гаражного будівництва 4
Землі громадського призначення
 10. Землі громадської діяльності 3
11. Землі підприємств, що здійснюють колективні, громадські та особисті послуги (за винятком підприємств, які здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг) 3
12. Землі державного управління, землі освіти, охорони здоров’я та соціальної допомоги, землі екстериторіальної діяльності 3
Землі комерційного використання
13. Землі торгівлі нафтопродуктами 5
14. Землі торгівлі транспортними засобами та їх ремонту 3
14. Землі для розміщення малих архітектурних форм 4
15. Розміщення закладів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, літніх майданчиків та ринків, туристичних агентств та фірм 3
16. Землі готелів, ресторанів та кафе 3
17. Землі розміщення аптек 4
18. Землі розміщення платних стоянок автотранспорту 3
19. Землі об’єктів по наданню послуг населенню 3
20. Землі розміщення комерційних банків, фінансових та кредитних установ,  банкоматів 4
21. Землі розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та  шоу – бізнесу, більярдних, кегельбанів 10
22. Інші об’єкти які відносяться до даного функціонального використання земель 3

 

Землі промисловості
23. Землі харчової та текстильної промисловості 3
24. Землі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини 3
25. Землі виробництва меблів 3
26. Землі виробництва будівельних матеріалів 3
27. Інші об’єкти, які відносяться до даного функціонального використання земель 3
Землі транспорту та зв’язку
28. Землі транспорту 3
29. Землі пошти 3
30. Землі мобільного зв’язку 12
31. Землі фіксованого зв’язку 3
32. Інші землі, які віднесені до даного функціонального використання 3
Землі технічної інфраструктури
33. Землі виробництва та розподілення електроенергії та газу 3
34. Землі виробництва та розподілення тепла 3
35. Землі збору, очищення, розподілення води та каналізації 3
36. Землі підприємств, що здійснюють асенізацію, що здійснюють асенізацію, прибирання вулиць та обробку, зберігання та сортування відходів 3
Інші землі
37. Інші землі, які не увійшли до цього списку 3
38. Землі змішаного використання Розрахунково

 5.2.  Ставки орендної плати можуть збільшуватися, якщо вони не відповідають статтям 276, 274 та 288 Податкового кодексу України.

 VІ. Зміна розміру орендної плати за земельні ділянки

 6.1. Розмір річної орендної плати щороку за станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, відповідно до чинного законодавства.

6.2.  Розмір орендної плати переглядається один раз у три роки та у випадках, передбачених у договорі оренди землі.

6.3. Розмір орендної плати може бути переглянуто за погодженням сторін або змінено на вимогу однієї із сторін у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.4. Надлишково  сплачена сума орендної плати підлягає поверненню у встановленому порядку орендарю або зараховується в рахунок наступних платежів.

6.5. Орендарі – юридичні особи та приватні підприємці щорічно до 30 січня подають в податкову декларацію по орендній платі за земельну ділянку на поточний рік  до Державної податкової інспекції у Тячівському районі Закарпатської області.

VІІ. Порядок справляння орендної плати за землю

7.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.

Орендна плата за перший місяць нараховується залежно від кількості календарних днів місяця з дати укладання  договору.

7.2.  Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.

7.3. Річна орендна плата вноситься у терміни та у розмірах, які визначені  договором  оренди землі,  до відповідного бюджету, розподіляється та використовується згідно з чинним законодавством.

7.4. За несвоєчасну сплату орендної плати у строки, визначені договором оренди землі та цим Положенням, нараховується пеня з розрахунку 120 (ста двадцяти) відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення боргу за кожний день прострочення.

7.5.  Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати за земельні ділянки здійснюється Державною податковою інспекцією в Тячівському районі Закарпатської області.

VІІІ. Внесення змін до договору оренди землі

8.1. Зміни до  договору оренди землі здійснюються шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими представниками орендодавця та орендаря. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір розв’язується у судовому порядку.

8.2. Додаткові угоди не укладаються у випадку перерахунку орендної плати при зміні ставок земельного податку та ставок орендної плати відповідно до змін чинного законодавства. Розрахунки здійснюються орендодавцем самостійно та надсилаються орендарю рекомендованим листом з повідомленням протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня проведення таких розрахунків.

ІХ. Припинення та розірвання договорів оренди землі

9.1. Дія договору оренди землі припиняється у випадках, зазначених у договорі оренди землі.

9.2. Договір оренди землі може бути розірвано за взаємною згодою орендодавця та орендаря.

9.3. На вимогу орендодавця або орендаря договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання та/або неналежного виконання сторонами їх обов’язків, передбачених договором оренди землі та в інших випадках передбачених законодавством.

9.4. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік.

9.5. Договір оренди землі може бути припинений орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених у договорі оренди землі.

Х. Повернення земельної ділянки

10.1. Після припинення дії договору оренди землі орендар протягом 30 (тридцяти) календарних днів повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду, про що укладається відповідний акт прийому – передачі.

10.2.  Обов`язок по складанню акта прийому – передачі земельної ділянки покладається на сторону, яка передає земельну ділянку. У разі відсутності орендаря чи його небажання скласти відповідний акт, останній складається комісією, створеною орендодавцем.

10.3. Інші умови повернення земельної ділянки визначаються договором оренди землі.

ХІ. Поновлення договору оренди землі

11.1. Після закінчення терміну дії договору орендар, якщо він належно виконував обов’язки відповідно до умов договору,  має за інших рівних умов, переважне право на його поновлення. Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо умов договору переважне право орендаря на укладання договору припиняється.

11.2. Порядок поновлення договору оренди землі або відмова від продовження терміну його дії визначаються договором оренди землі та чинним законодавством.

ХІІ. Перехід права власності на земельну ділянку

12.1.  Орендар, який відповідно до чинного  законодавства може мати  у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну за якою вона продається, а в разі продажу її на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з  пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

12.2. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до чинного законодавства та умов договору оренди землі.

12.3. Перехід права власності оформляється відповідним додатковим договором до договору оренди землі.

ХІІІ. Суборенда земельних ділянок

13.1. Передача земельних ділянок або їх частин в суборенду здійснюється тільки за письмовою згодою орендодавця та при виконанні умов :

13.1.1. функціональне використання  земельної ділянки не змінюється;

13.1.2. умови договору суборенди є такими самими  і не суперечать договору оренди землі;

13.1.3. строк суборенди не може перевищувати строк, визначений договором оренди землі та у разі його припинення чинність договору суборенди припиняється.

13.2. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально, а право суборенди підлягає державній реєстрації.

XIV. Прикінцеві положення

14.1. Ставки орендної плати за земельні ділянки  в Договорах оренди, які укладені та зареєстровані до затвердження цього Положення, приводяться у відповідність до нього.

14.2. Якщо розмір орендної плати  в укладених, до моменту набрання чинності цього Положення, договорах оренди земельних ділянок комунальної власності менший за мінімальний, встановлений чинним законодавством, то ставка орендної плати встановлюється у розмірі мінімального граничного розміру цієї плати.

Селищний голова                                                       Паш І.І.