Буштино

Буштино

Регламент роботи Буштинської селищної ради

Додаток до рішення І – ої сесії

VІІ скликання Буштинської селищної

ради № 4 від 10 листопада 2015 р.

РЕГЛАМЕНТ

 роботи Буштинської селищної ради VIІ скликання

(із внесеними змінами згідно рішення Буштинської селищної ради від 31.03.2016 р. № 151)

РОЗДIЛ I. Загальнi положення

Стаття 1. Порядок дiяльностi селищної ради, її органiв та посадових осiб визначається Конституцiею Украiни, законами Украiни “Про мiсцеве самоврядування в Украiнi” та “Про статус депутатiв мiсцевих рад”, iншими законодавчими актами i цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент селищної ради е нормативним актом, який передбачає порядок скликання сесії ради, пiдготовки i розгляду нею питань, прийняття рiшень ради про затвердження порядку денного сесії та iнших процедурних питань, а також порядок роботи сесії .

Стаття 3. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Стаття 4. Перелiк, функцiональна спрямованiсть i порядок органiзацiї роботи постiйних комiсiй визначаються цим Регламентом та Положенням про постiйнi комісії , що затверджуються радою.

Стаття 5. Селищна рада може утворювати тимчасовi контрольнi комісії у вiдповiдностi із ст. 48 Закону України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”.

РОЗДIЛ II. Сесiя селищної ради

Стаття 6. Селищна рада проводить свою роботу сесiйно вiдповiдно до ст.46 Закону Украiни “Про мiсцеве самоврядування в Українi”. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради

Стаття 7. Засiдання сесії селищної ради розпочинається о 14 годинi, з перервами по 15 хвилин через кожнi двi години роботи. Селищна рада може встановлювати iнший порядок роботи. Перед кожним засiданням проводиться реєстрацiя депутатiв та запрошених.

Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова

Стаття 8. Наступнi сесії ради скликаються селищним головою в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць – не рідше ніж один раз на місяць.

У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем селищної ради.

Стаття 9. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради

Стаття 10. У разі якщо посадові особи, зазначені у статті 8 цього регламенту, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 11. Розпорядження голови ради чи пропозицiї (у передбачених ст.46 Закону Украiни “Про мiсцеве самоврядування в Украiнi”) про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до вiдома депутатiв i населення не пiзнiш як за 10 днiв до сесії, а у виняткових випадках – не пiзнiше як за день до сесії iз зазначенням часу скликання, мiсця проведення та питань, якi передбачається внести на розгляд ради.

Пропозицii про скликання сесії селищної ради, подаються головi селищної ради iз зазначенням питань iз проектами документiв, розгляд яких пропонується.

Стаття 12. Сесiя ради є правомочною, якщо в її пленарному засiданнi бере участь бiльше половини депутатiв вiд загального складу ради.

Стаття 13. Пропозицii щодо питань на розгляд можуть вноситися селищним головою, постiйними комiсiями, та депутатами ради.

Стаття 14. Протоколи сесiй селищної ради пiдписуються селищним головою, у разi його вiдсутностi – секретарем ради.

РОЗДIЛ III. Порядок денний сесії

Стаття 15. Проекти порядку денного, рiшень ради, iнформацiйнi та допомiжнi матерiали надсилаються депутатам не пiзнiше як за три днi до вiдкриття чергової сесії, а у виняткових випадках – перед початком роботи сесії .

Стаття 16. Пропозицii щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії , подаються виконавчому апарату ради за 15 днiв до сесії супровiдною запискою i проектом рiшення, яке пропонується прийняти з цього питання, та розглядаються попередньо постiйними комiсiями ради.

Стаття 17. Пропозицii до порядку денного, внесенi пiзнiше зазначеного строку, або пiд час черговоi сесії , вносяться на розгляд селищної ради у виняткових випадках за рiшенням ради.

Стаття 18. Питання, затвердженого порядку денного сесії селищної ради можуть розглядатися в iншiй послiдовностi, нiж в ньому передбачено, вiдкладатися чи виключатися з порядку денного за рiшенням ради.

РОЗДIЛ IV. Засiдання селищної ради

Стаття 19. Засiдання селищної ради вiдкриває, веде i закриває селищний голова.

Стаття 20. Головуючий на пленарному засiданнi ради:

– вiдкриває, закриває та веде засiдання, оголошує перерви в засiданнях селищної ради;

– вносить на обговорення проекти рiшень, оголошує повну назву та iнiцiаторiв внесення питань, iнформує про матерiали, що надiйшли на адресу сесії ;

– оголошує списки осiб, якi записалися для виступу;

– надає слово для доповiдi (спiвдоповiдi), виступу, оголошує наступного оратора;

– створює рiвнi можливостi депутатам, депутатським групам та фракцiям для участi в обговореннi питань;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечуе дотримання регламенту селищної ради, всiма присутнiми на засiданнi;

– робить офiцiйнi та iншi повiдомлення;

– забезпечує порядок в залi засiдання ради;

– здiйснює iншi повноваження, що випливають з цього регламенту.

Стаття 21. Для органiзацiї пленарного засiдання головуючий на засiданнi має право в першочерговому порядку вносити пропозицїї з процедурних питань щодо ходу засiдання; якщо з цих питань висуваються альтернативнi пропозицїї, його пропозицiя ставиться на голосування першою.

Стаття 22. На засiданнях селищної ради можуть бути присутнiми депутати обласної, районної ради, голова районної державноi адмiнiстрацїї, інші офіційні особи.

При необхідності на засідання сесії селищної ради запрошуються представники політичних патртій, громадських організацій, трудових колективів, преси, а також інші особи в залежності від обговорюваного питання.

Стаття 23. Пленарнi засiдання селищної ради проводяться у сесiйнiй залi державною мовою.

При необхiдностi можуть проводитись виiзднi засiдання ради.

РОЗДIЛ V. Прийняття рiшень

Стаття 24. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативнi та iншi акти у формi рiшень. Рiшення селищної ради приймаються на пленарному засiданнi пiсля iх обговорення бiльшiстю депутатiв вiд загального складу ради, крiм випадкiв, передбачених цим Регламентом.

Рiшення селищної ради може прийматися без обговорення на пленарному засiданнi, якщо жоден з депутатiв не наполягає на цьому.

Стаття 25. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26пунктами 129 і 31 статті 43 та статтями 5556 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 26. Голосування здiйснюється депутатами особисто в залi засiдань, або у відведеному для таємного голосування місці.

Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати голос раніше, або пізніше.

Для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів лічильну комісію в кількості 3 депутатів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджується радою простим голосуванням.

Стаття 27. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення не пізніш як п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Стаття 28. Голова селищної ради в межах своiх повноважень видає розпорядження.

Стаття 29. Рiшення ради, її органiв, розпорядчi документи посадових осiб ради з мотивiв їх невiдповiдностi Конституцii або законам Украiни визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 30. Рiшення ради та ii органiв, розпорядчi документи посадових осiб ради доводяться до вiдома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копiя вiдповiдних рiшень ради, розпоряджень голови ради.

РОЗДIЛ VI. Порядок надання слова

Стаття 31. Час, який надається для доповiдi, визначається селищною радою за проханням доповiдача.

Для спiвдоповiдi надаеться до 20 хвилин, а для заключного слова 10 хвилин.

Виступаючим у дебатах надаеться до 7 хвилин.

Для виступiв щодо процедури та з мотивiв голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицiй i довiдок, внесення поправок надається до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалiсть виступiв за згодою депутатiв.

Стаття 32. Головуючий на засiданнi надає слово депутатам з дотриманням черговостi.

Стаття 33. Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли вiн виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували iншi оратори пiд час обговорення питання, що розглядаеться i головуючий на засiданнi вважає, що селищна рада отримала з цього питання достатню iнформацiю, вiн може звернутися до оратора з проханням скоротити або закiнчити виступ.

Стаття 34. Селищна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань i вiдповiдей, для виступiв депутатiв, пiсля закiнчення якого головуючий на засiданнi припиняє надання слова.

Стаття 35. Депутати, яким не вдалося виступити, мають право на включення текстiв своїх виступiв до протоколу сесії .

Стаття 36. Запитання доповiдачам i спiвдоповiдачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко i чiтко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений вiн вiдповiддю.

Депутатам, якi виступають у дебатах, запитання не ставляться.

Пiсля обговорення доповiдачi i спiвдоповiдачi мають право на заключне слово.

РОЗДIЛ VII. Порядок голосування пропозицiй

Стаття 37. Пiсля закiнчення обговорення питання головуючий на засiданнi може оголосити порядок голосування з обговореного питання.

Стаття 38. Початок голосування головуючий погоджує з присутнiми на засiданнi депутатами, оголошує про необхiдну кiлькiсть голосiв для прийняття рiшення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надiйшли вiд депутатiв пропозицii.

Стаття 39. На голосування ставляться всi пропозицii i поправки, внесенi депутатами в ходi обговорення питання.

Стаття 40. Головуючий на засiданнi може вiдмовити iнiцiатору пропозицii чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чiтко або не стосується обговорюваного питання, суперечить ранiше прийнятим рiшенням, повторює за суттю вiдхилений селищною радою текст.

Стаття 41. У разi, коли двi або бiльше пропозицiй, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, селищна рада проводить голосування пропозицiй у порядку iх внесення.

Стаття 42. Перед кожним голосуванням головуючий формулює змiст питання, що буде ставитися на голосування, пiсля чого вiдразу пропонує провести голосування щодо нього.

Пiсля закiнчення голосування головуючий оголошує його результат.

Стаття 43. Пiсля оголошення головуючим початку голосування нiхто не може його переривати. З початку голосування i до оголошення його результатiв слово нiкому не надається.

У разi порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатiв.

РОЗДIЛ VIII. Дисциплiна та етика на пленарних засiданнях

Стаття 44. На засiданнях селищної ради оратор не повинен вживати образливi висловлювання та непристойнi слова, закликати до незаконних дiй.

Стаття 45. Якщо головуючий звертається до оратора, останнiй повинен зупинити свiй виступ, у противному разi головуючий може припинити його виступ.

Стаття 46. Якщо оратор перевищує час, вiдведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий пiсля двох попереджень позбавляе його слова. Частина виступу оратора, яка виголошена пiсля позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

Стаття 47. Пiд час засiдання сесії селищної ради депутати не повиннi заважати ораторам i слухачам дiями, якi перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термiн, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано iз застосуванням до оратора заходiв впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 48. Якщо депутат своєю поведiнкою заважає проведенню засiдання сесії селищної ради, головуючий попереджає його персонально i закликає до порядку.

Пiсля повторного попередження протягом засiдання головуючий за згодою бiльшостi присутнiх депутатiв, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити слова депутата до кiнця засiдання.

РОЗДIЛ IХ. Протокол засiдання сесії селищної ради

Стаття 49. Засiдання сесії селищної ради протоколюється. Ведення протоколу засiдань селищної ради здiйснюе секретар. Протокол засiдань селищної ради пiдписує головуючий на засiданнi. У протоколi засiдання селищної ради зазначаються:

– дата проведення засiдання,

– кiлькiсть депутатiв, присутнiх на засiданнi,

– запрошенi на сесiю,

– питання порядку денного, внесенi на розгляд,

– прiзвища головуючого i виступаючих,

– всi внесенi на голосування питання,

– повнi результати голосування i прийнятi рiшення.

Якщо сесiя триває кiлька днiв, протоколи засiдань складаються за кожен день окремо.

РОЗДIЛ X. Депутат селищної ради

Стаття 50. Повноваження депутата ради починаються з моменту офiцiйного оголошення селищною територiальною виборчою комiсiею на сесії ради рiшення про пiдсумки виборiв та визнання повноважень депутатiв i закiнчуються в день першоi сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 51. Депутат представляє iнтереси вiдповiдних округів, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у дiяльностi ради та утворюваних нею органiв, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однiєї з постiйних комiсiй ради.

Стаття 52. На час сесiй, засiдань постiйних комiсiй ради, а також для здiйснення депутатських повноважень в iнших, передбачених законом випадках, депутат звiльняється вiд виконання виробничих або службових обов’язкiв з вiдшкодуванням йому середнього заробiтку за основним мiсцем роботи та iнших витрат, пов’язаних а депутатською дiяльнiстю.

Стаття 53 Депутат зобов’язаний брати участь у роботi сесiй ради, засiдань постiйної та iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано. Депутат зобов’язаний зареєструватися i бути присутнiм на засiданнi селищної ради та її органiв, до яких його обрано. Депутат не може не брати участi у голосуваннi, крiм випадкiв, коли селищна рада приймає рiшення щодо нього персонально.

Стаття 54. Депутат, який не може взяти участi в засiданнi селищної ради, повинен завчасно iз зазначенням причини, повiдомити про це селищного голову через виконавчий апарат селищної ради, а про неможливiсть взяти участь у засiданнi постiйноi комісії – голову цiєi комісії .

У разi пропуску депутатом без поважних причин протягом року бiльше половини пленарних засiдань ради або засiдань постiйноi комісії , невиконання ним рiшень i доручень ради та її органiв вiдповiдна рада може звернутися до виборцiв з пропозицiєю про вiдкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 55. Депутат має право ухвального голосу з усiх питань, якi розглядаються на сесiях ради, а також на засiданнях постiйної та iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано.

Стаття 56. Депутат має право звернутися iз запитом до селищного голови, керівників пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, розташованих або зареєстрованих на територii селища.

Стаття 57. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язанi дати усну чи письмову вiдповiдь на запит на сесії ради у 15 денний строк, якщо iншi термiни не встановленi радою. За результатами розгляду запиту рада при необхiдностi приймає рiшення.

Стаття 58. Пропозицii, зауваження, висловленi депутатами на сесії ради або переданi в письмовiй формi головуючому на сесії , розглядаються радою чи за її дорученням постiйними комiсiями ради або надсилаються на розгляд вiдповiдним органам та посадовим особам, якi зобов’язанi розглянути цi пропозицii i зауваження у строки, встановленi радою, i про вжитi заходи повiдомити депутата та раду.

Стаття 59. Депутат має право знайомитися з будь-якими офiцiйними документами, якi зберiгаються у вiдповiдних органах мiсцевого самоврядування та робити виписки, копiювання цих документiв.

Стаття 60. Повноваження депутатiв, порядок органiзацii i гарантii депутатськоi дiяльностi визначаються Конституцiею Украiни, Законами “Про мiсцеве самоврядування в Украiнi” та “Про статус депутатів мiсцевих рад”, iншими законами, цим Регламентом.

РОЗДIЛ XI. Постiйнi комісії ради

Стаття 61. Постiйнi комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатiв, для вивчення, попереднього розгляду i пiдготовки питань, якi належать до ii вiдання, здiйснення контролю за виконанням рiшень ради.

Стаття 62. Постiйнi комісії обираються радою на строк її повноважень у складi голови i членiв комісії . Всi iншi питання структури комісії вирiшуються вiдповiдною комiсiєю.

За рiшенням ради про обрання постiйних комiсiй голосування може проводитися в цiлому по складу комісії , або по кожнiй кандидатурi окремо, або в iншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати новi постiйнi комісії , лiквiдовувати i реорганiзовувати ранiше утворенi комісії, вносити змiни до складу комiсiй. Депутат може обиратись до складу однiєi постiйноi комісії та брати участь в роботi iнших комiсiй з правом дорадчого голосу. Чисельнiсть комiсiй формується у приблизно рiвнiй кiлькостi.

Стаття 63. До складу постiйних комiсiй не можуть бути обранi селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконкому, секретар.

Стаття 64. Постiйнi комісії за дорученням ради або за власною iнiцiативою попередньо розглядають проекти програм соцiально – економiчного i культурного розвитку, мiсцевого бюджету, звiти про виконання програм i бюджету, вивчають i готують питання про стан та розвиток вiдповiдних галузей господарського i соцiально-культурного будiвництва, iншi питання, якi вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рiшень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесiях ради з доповiдями i спiвдоповiдями.

Стаття 65. Постiйнi комісії у питаннях, якi належать до iх вiдання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати вiд керiвникiв, пiдприємств, установ, органiзацiй та їх фiлiалiв i вiддiлень необхiднi матерiали i документи.

Стаття 66. Органiзацiя роботи постiйноi комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає i веде засiдання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комiсiю у вiдносинах з iншими органами, об’єднаннями громадян, пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також громадянами, органiзовує роботу по реалiзацii висновкiв i рекомендацiй комісії. У разi вiдсутностi голови комісії або неможливостi ним виконувати свої повноваження з iнших причин його функцii здiйснює заступник голови комісії або секретар комісії .

Стаття 67. Засiдання постiйної комісії скликаеться в мiру необхiдностi i є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина вiд загального складу комісії .

Стаття 68. За результатами вивчення i розгляду питань постiйнi комісії готують висновки i рекомендацii. Висновки i рекомендацii постiйноi комісії приймаються бiльшiстю голосiв вiд загального складу комісії i пiдписуються головою комісії , а в разi його вiдсутностi – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засiдань комісії пiдписуються головою i секретарем комісії .

Стаття 69. Рекомендацiї постiйних комiсiй пiдлягають обов’язковому розгляду органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, посадовими особами, яким вони адресованi. Про результати розгляду i вжитi заходи повинно бути повiдомлено комiсiям у встановлений ними строк.

Стаття 70. Постiйна комiсiя для вивчення питань, розробки проектiв рiшень ради може створювати пiдготовчi комісії i робочi групи з залученням представникiв громадськостi, вчених i спецiалiстiв. Питання, якi належать до вiдання кiлькох постiйних комiсiй, можуть за iнiцiативою комiсiй, а також за дорученням ради, її голови, розглядатися постiйними комiсiями спiльно. Висновки i рекомендацii, прийнятi постiйними комiсiями на iх спiльних засiданнях, пiдписуються головами вiдповiдних постiйних комiсiй.

Стаття 71. Депутати працюють у постiйних комiсiях на громадських засадах.

Стаття 72. Постiйнi комісії є пiдзвiтними радi та вiдповiдальними перед нею.

Стаття 73. Селищна рада утворює постiйнi комісії :

  1. 3 питань бюджету, управління майном.
  2. 3 питань освіти, медицини, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту.
  3. З питань регламенту, депутатської етики, адміністративно-територіального устрою, законності і правопорядку, контролю за виконанням рішення сесій.
  4. 3 питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та рекреації та з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та розвитку селища.
  5. 3 питань промислової політики, будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, торгівельного, побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва.

РОЗДIЛ XII. Депутатськi групи та фракції

Стаття 74. Депутати селищної ради можуть добровiльно об’єднуватись у депутатськi групи та фракції за умов, що до їх складу входять депутати за кiлькiстю не меншою, нiж 10 вiдсоткiв вiд загальноi кiлькостi складу ради.

Депутатськi групи, сформованi на основi партiйноi належностi депутатiв називаються депутатськими фракцiями. До складу депутатськоi фракції можуть входити i позапартiйнi депутати, якi пiдтримують програмнi документи вiдповiдноi партiї. Депутатськi групи, сформованi на позапартiйнiй основi, об’єднують депутатiв, якi подiляють однаковi або схожi погляди з питань державного або соцiально-економiчного розвитку.

Стаття 75. Депутатськi групи та фракції не можуть утворюватися для захисту приватних, колективних, комерцiйних, мiсцевих, професiйних чи релiгiйних iнтересiв.

Принципи функцiонування депутатськоi групи (фракцiї) не можуть порушувати iмперативного характеру депутатського мандата.

Порядок роботи депутатськоi групи та фракції, умови вступу депутата до депутатськоi групи та фракції , його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцiєю.

Стаття 76. Депутат не може входити до складу бiльш як однiєї зареєстрованої депутатської групи чи фракції . Селищний голова , заступник селищного голови з питань діяльності виконкому, та секретар не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції .

Стаття 77. Утворення депутатських груп та фракцiй, їх органiзацiя та утворення нових може проводитись протягом повноважень селищної ради.

Стаття 78. Головуючий iнформує на пленарному засiданнi депутатiв про створення депутатськоi групи чи фракції, її кiлькiсний та персональний склад i уповноважених представникiв.

У такому ж порядку повiдомляється про змiни в складi депутатських груп та фракцiй.

Стаття 79. Про змiни у складi депутатської групи чи фракції її повноважний представник повiдомляє письмово селищного голову, це повiдомлення пiдписує i депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції .

Стаття 80. У разi, коли склад депутатської групи чи фракції скорочується нижче встановленої кiлькостi, вона селищним головою оголошується розпущеною.

Стаття 81. Кожна депутатська група чи фракцiя має гарантоване право на виступ свого представника з усiх питань порядку денного.

Депутатська група чи фракцiя, з iнiцiативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника пiсля припинення дебатiв.

Стаття 83. Жодна депутатська група чи фракцiя не має права виступати вiд iменi селищної ради.

Стаття 84. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат селищної ради поширює серед депутатiв пiдготовленi нею матерiали як офiцiйнi документи.

РОЗДIЛ XIII. Тимчасовi контрольнi комісії ради

Стаття 85. Тимчасовi контрольнi комісії ради є органами ради, якi обираються з числа її депутатiв для здiйснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень мiсцевого самоврядування. Контрольнi комісії подають звiти i пропозицiї на розгляд ради.

Стаття 86. Рiшення про створення тимчасової контрольноi комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше половини депутатiв вiд загального складу ради.

Стаття 87. Засiдання тимчасових контрольних комiсiй ради проводяться, як правило, закритi. Депутати, якi входять до складу тимчасовоi контрольноi комісії , та залученi комiсiєю для участi в її роботi спецiалiсти, експерти, iншi особи не повиннi розголошувати iнформацiю, яка стала iм вiдома у зв’язку з її роботою.

Стаття 88. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рiшення щодо результатiв роботи цiєї комісії , а також у разi припинення повноважень ради, яка створила цю комiсiю.

РОЗДIЛ XIV. Селищний голова

Стаття 89 Повноваження селищного голови починається з моменту оголошення селищною територіальною виборчою комісією про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи.

Стаття 90. Селищний голова виконує свої обов’язки до обрання селищного голови нового скликання.

Селищний голова не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 91. Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконкому та секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

12) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

13) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

14) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

15) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

16) веде особистий прийом громадян;

17) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Стаття 92. Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

РОЗДIЛ XV. Секретар ради

Стаття 93. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

Стаття 94. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 95. Секретар селищної ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 8 цього регламенту, здійснює повноваження селищного голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 8 цього регламенту; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 96. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

Стаття 97. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

РОЗДIЛ XVI. Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому.

Стаття 98. Пропозицiї щодо кандидатур для затвердження на посаду заступника голови ради вносить селищний голова.

Стаття 99. Затвердженим на посаді заступника голови ради вважається кандидат, що за результатами голосування набрав бiльше половини голосів вiд загальної кiлькостi депутатiв.

В разi коли кандидат не набрав необхiдної кiлькостi голосiв, селищний голова вносить на розгляд ради iншу кандидатуру.

Стаття 100. Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому працює у радi на постiйнiй основi. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумiсностi його дiяльностi з iншою роботою (дiяльнiстю), встановленi для селищного голови.

Стаття 101. Заступник селищного голови з питань діяльності виконкому може бути достроково звiльнений з посади за рiшенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звiльнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатiв вiд загального складу ради або голови ради.

РОЗДІЛ ХVІІ. Виконавчий комітет ради

Стаття 102. Виконавчий комітет ради утворюється селищною радою, на строк її повноважень. Його структура i чисельнiсть, встановлюються радою за пропозицією голови.

Стаття 103. Виконавчий комітет ради очолює селищний голова.

Стаття 104. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради.

Стаття105.Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

Стаття106.Виконавчий комітет селищної ради забезпечує здiйснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України.

Стаття 107. До відання виконкому селищної ради належать власні повноваження та делеговані повноваження, відповідно до ст.27-40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 108. Виконавчий комітет ради:

  • попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
  • координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
  • має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Стаття 109. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органам селищної ради.

РОЗДІЛ ХVІІ. Виконавчий апарат ради

Стаття 110. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Стаття 111. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюється радою за поданням голови.

Стаття 112. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України:

  • здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;
  • сприяє здісненню відповідною радою зв’язків з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ ХVІІ. Прикінцеві положення

Стаття 113. Даний Регламент може бути доповнений i змiнений за рiшенням сесії селищної ради.

Селищний голова                                              І.Ю. Паш