Буштино

Буштино

Положення про постійні комісії Буштинської селищної ради сьомого скликання

Додаток до рішення ІІ – ої сесії

VІІ скликання Буштинської селищної

ради № 8 від 20 листопада 2015 р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Відповідно до Конституції України, ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого апарату.

2.Основними завданнями постійних комісій ради є:

  • вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток відповідних галузей народного господарства та соціально-культурної сфери;
  • попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку населеного пункту, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету тощо;
  • попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.

3.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

4.Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Рада може ліквідовувати і реорганізувати раніше створені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

5.Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на засіданні самої комісії.

Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням  ради.

6.До складу постійних комісій не можуть входити голова та секретар  ради.

ІІ.ФУНКЦІЇ І ПРАВА

7.Постійні комісії сприяють реалізації повноважень  ради у питаннях, що належать до її відання.

8.Питання діяльності кожної постійної комісії  ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламенту роботи  ради та Положення про постійні комісії.

9.Постійні комісії вивчають, готують питання про стан та розвиток відповідних галузей народного господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень  та готують висновки з цих питань.

10.Постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних  раді підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності. За результатами вивчення готують висновки, рекомендації і проекти рішень пленарних засідань.

11.Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій підзвітних та підконтрольних  раді, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд  ради.

12.Постійні комісії селищної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

У випадку подання недостовірної інформації або навмисне приховування інформації керівники або інші посадові особи органів влади, підприємств, установ, організацій несуть відповідальність, згідно чинного законодавства України.

13.Постійні комісії ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів, експертів.

ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

14.Постійні комісії  організовують свою роботу відповідно до регламенту роботи  ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.

15.Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються по потребі і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

16.Керівництво діяльністю  постійних комісій і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

Голова постійної комісії:

  • скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню її необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, робочих груп представників державних органів і громадськості, фахівців, підписує рішення і висновки комісії;
  • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;
  • організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;
  • доповідає раді про роботу комісії, виступає на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями;
  • здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями ради.

17.Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії.

18.Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, підписує протоколи її засідань.

19.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх реалізації.

20.Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійної комісії, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.

21.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії  ради готують висновки і рекомендації, які  приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії.

22.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами незалежно від форм власності, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

23.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням сесії, голови або заступника голови  ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

24.Постійні комісії  ради інформують громадськість про свою діяльність доступними для них формами.

 IV.ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

(Рада формує такі комісії, які сприятимуть вирішенню приоритетних завдань ради)

З питань бюджету, управління майном

1.Попередній розгляд бюджету, підготовка пропозицій про зміни і доповнення до нього.

2.Контроль за виконанням бюджету, цільовим та економним використанням коштів.

3.Попередній розгляд звітів про виконання бюджету, винесення його на розгляд сесії.

4.Інформування депутатів ради, населення  про хід виконання бюджету.

5.Пошук джерел поповнення поступлень до місцевих бюджетів.

6.Розгляд за дорученням ради питання про продаж, надання в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують загальні потреби територіальної громади. Підготовка висновків з цих питань.

7.Попередній аналіз проектів рішень   ради з питань ефективного керівництва власністю, яка знаходиться в управлінні ради.

8.Вивчення умов залучення підприємств, установ та організацій, що не відносяться до комунальної власності,  до участі в обслуговуванні населення в порядку, встановленому законом, координація цієї роботи.

9.Підготовка висновків щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.

З питань освіти, медицини, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту

1.Аналізує стан розвитку народної освіти, вносить рекомендації щодо покращення якості,  гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в школах, дошкільних закладах.

2.Вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, приймає участь в розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань серед населення. Контролює облік дітей шкільного віку.

3.Виробляє пропозиції до рішень  ради, спрямованих на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, розвитку житлового будівництва для молоді, організацію дозвілля підростаючого покоління.

4.Заслуховує на своїх засіданнях  звіти керівників служб і підрозділів, відповідальних за реалізацію молодіжної політики.

5.Вивчає і вносить пропозиції по питаннях, пов’язаних з наданням державної допомоги на дітей.

6.Аналізує проблеми та розробляє рекомендації щодо удосконалення медичного обслуговування дітей і дорослого населення,  зміцнення матеріальної бази діючих закладів

7.Аналізує причини тимчасового припинення діяльності дошкільних закладів, роботу по збереженню їх матеріальної бази.

З питань регламенту, депутатської етики, адміністративно-територіального устрою, законності і правопорядку,  боротьби з корупцією, контролю за виконанням рішень сесій ради

1.Розробляє регламент роботи  ради, опрацьовує пропозиції про доповнення та зміни до нього, виносить їх на  розгляд сесії ради, здійснює контроль за дотриманням регламенту.

2.Готує висновки з питань прав і гарантій діяльності депутатів  ради, відкликання або дострокового припинення їх повноважень, дострокового припинення повноважень голови та секретаря ради.

3.За дорученням голови  ради готує рекомендації з питань, пов’язаних з діяльністю і дотриманням норм депутатської етики.

4.Постійно аналізує і розглядає на своїх засіданнях ефективність роботи постійних комісій, депутатів, вносить пропозиції по усуненню недоліків.

5.Приймає участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охороні прав, свобод та законних інтересів громадян на підвідомчій території, виносить на розгляд сесій проекти рішень з цих питань.

6.За дорученням ради бере участь у перевірках по дотриманню  законності на підприємствах, установах, організаціях, правоохоронних органах, вживає заходи для реалізації на території  Закону України “Про звернення громадян”, заслуховує на своїх засіданнях інформації по забезпеченню прав громадян, боротьбі із злочинністю.

7.Вивчає практику працевлаштування та соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, профілактику правопорушень серед неповнолітніх, виробляє рекомендації з цих питань.

8.Розглядає матеріали і проекти рішень сесії  ради, готує доповіді і співдоповіді з питань законності і правопорядку на пленарні засідання ради.

9.Вивчає досвід роботи аналогічних комісій інших рад базового рівня.

10.Інформує раду про виконання її рішень.

З питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та рекреації та з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та розвитку селища

1.Вивчає і вносить пропозиції з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, розвитку туризму та рекреації, здійснює контроль за їх виконанням.

2.Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

3.Готує пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, що призначені для задоволення побутових та питних, інших потреб населення, зон санітарної охорони  джерел водопостачання, обмеження або заборони використання  питної води для промислових потреб.

4.Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також інших територій, що знаходяться під особливою охороною.

5.Вивчає і готує пропозиції щодо віднесення лісів до певної категорії захисту.

6.Готує пропозиції на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, в тому  числі побічне використання лісу.

7.Готує пропозиції для районної державної адміністрації про упорядкування відводу земель під сміттєсховища, тваринницькі могильники на своїй території.

8.Здійснює контроль за виконанням Закону України про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури населеного пункту.

9.Сприяє в реалізації сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору форм господарювання та напрямків виробничої діяльності, створенню умов для рівноправного функціонування різних форм власності.

10.Аналізує і контролює здійснення заходів по раціональному використанню наявного виробничого потенціалу, земельних ресурсів, по підвищенню родючості землі, її захисту від ерозії, рекультивації, покращенню навколишнього природного середовища.

11.Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства,  заслуховує звіти керівників  з цих питань.

12.Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо прийняття заходів по ліквідації наслідків екологічних, стихійних лих, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.

13.Надає практичну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, передового досвіду.

З питань промислової політики, будівництва,  архітектури, транспорту, зв’язку, торгівельного, побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва

1.Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо планів соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Контролює їх виконання та заслуховує на своїх засіданнях повідомлення щодо їх реалізації.

2.Приймає участь у розробці та проведенні експертизи  планів економічного та соціального розвитку.

3.Приймає участь в підготовці питань, пов’язаних з розвитком промисловості, транспорту та зв’язку, будівельної бази, які виносяться на розгляд  ради.

4.Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування населення  засобами  транспорту.

5.Сприяє забезпеченню безпеки руху транспортних засобів.

6.Розглядає заходи щодо розвитку телефонного, телеграфного та поштового зв’язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населеного пункту.

7.Робить відповідні висновки щодо планів забудови території та благоустрою населеного пункту.

8.Вивчає виконання бізнес-планів приватизованих закладів, які здійснювали торговельне та побутове обслуговування населення, дотримання ними вимог про збереження колись діючих профілів, надання послуг.

9.Вносить пропозиції по відновленню роботи стаціонарної торгової мережі.

3.Аналізує роботу ринків, особливо тих, діяльність котрих не узаконена у встановленому порядку. Виходить з пропозиціями до відповідних служб про перспективи їх подальшого функціонування.

10.Сприяє розвитку підприємництва, зменшенню податкового тиску на фізичних і юридичних осіб, які розширюють робочі місця.

Селищний голова                                                       І.Ю. Паш